logo nbas

Fundacja Centrum NBAS w Polsce

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności, obejmującej aktywność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ochrony i promocji zdrowia, edukacji, oświaty
i wychowania:

 • wspieranie rodzin noworodków, niemowląt i małych dzieci, szczególnie z grup ryzyka, zagrożonych nieharmonijnym rozwojem, chorych, w trudnej sytuacji rodzinnej;
 • wspieranie relacji między rodzicami a noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem;
 • działalność edukacyjna na rzecz rodzin noworodków, niemowląt i małych dzieci;
 • udzielanie informacji o rozwoju i kompetencjach noworodka i niemowlęcia kobietom w ciąży i ich partnerom, rodzicom noworodków, niemowląt oraz małych dzieci lub innym osobom;
 • działalność zmierzająca do propagowania wiedzy o noworodkach, niemowlętach i małych dzieciach;
 • wspieranie personelu medycznego pracującego z noworodkami, niemowlętami i małymi dziećmi oraz ich rodzinami;
 • działalność edukacyjna dla personelu medycznego pracującego z noworodkami, niemowlętami i małymi dziećmi oraz ich rodzinami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • poradnictwo dla rodzin;
 • badanie noworodków i niemowląt, w szczególności skalą Oceny Zachowania Noworodka (NBAS) oraz skalą Obserwacji Zachowania Noworodka (NBO);
 • organizację i prowadzenie prelekcji, szkoleń, konferencji, wykładów, seminariów, spotkań dyskusyjnych i innego rodzaju wydarzeń;
 • działalność wydawniczą o charakterze niedochodowym, w tym publikację artykułów i poradników;
 • tłumaczenie publikacji obcojęzycznych (działanie o charakterze niedochodowym);
 • współpracę z podmiotami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
 • podejmowanie akcji społecznych, w szczególności organizowanie zbiórek publicznych;
 • wspieranie i udział w projektach badawczych związanych z celami Fundacji
 • prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego pracującego z noworodkami, niemowlętami i małymi dziećmi oraz ich rodzinami, w szczególności w zakresie:
 • skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS), Obserwacji Zachowania Noworodka (NBO) i innych na licencji Instytutu Brazeltona z siedzibą w Bostonie (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej),
 • komunikacji, empatii i radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

 

Zarząd Fundacji:

Karolina Isio-Kurpińska – prezes

Bożena Cieślak-Osik – członek zarządu

 

 

Rada Fundacji:

Agnieszka Sudoł
Anna Matysiak
Monika Ciechomska

 

Statut Fundacji Centrum NBAS w Polsce

Fundacja Centrum NBAS w Polsce

ul. Kępna 17A lok.16
03-730 Warszawa

REGON: 382226461
NIP: 1132991519
Numer KRS: 0000764033

 

Numer konta bankowego:

02 1140 2004 0000 3802 7854 4844